O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

04.TRK PRZEŁOM DUNAJCA DOŁEM I GÓRĄ / DOWN AND OVER THE DUNAJEC RIVER GORGE

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:
SROMOWCE NIŻNE - Czerwony Klasztor - Przełom Dunajca - Leśnica - Przełęcz pod Tokarnią (Lesnické sedlo) panorama - Wielki Lipnik - Haligowce skalne ściany - SROMOWCE NIŻNE
 
Przełom Dunajca to nie wszystko. Wycieczka prowadzi tym wspaniałym skalistym wąwozem, jednak w dalszej części odkrywamy również spokojną wieś Leśnica, a za nią... morze zieleni i trudna wspinaczka na Przełęczą pod Tokarnią (Lesnické sedlo), po pyszne widoki na Pieniny i Tatry. Długi zjazd przez Haligowce to efektowna lekcja geologii pienińskiej. Wycieczka średnio trudna, z jednym trudnym podjazdem, niewymagająca jednak dużego doświadczenia, pozwalająca poznać słowacką, spokojniejszą stronę Pienin. 
 
Wycieczka zaczyna się w Sromowcach Niżnych. Przez powstałą w 2006 r. kładkę pieszo-rowerową nad Dunajcem ruszamy na słowacką stronę i skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do zabytkowego Czerwonego Klasztoru. Przez wieki był on centrum religijnym, ale też naukowym i kulturowym okolicy. Stąd wedle legendarny brat Cyprian wyruszał w swoje śmiałe podniebne wojaże zakończone nad Morskim Okiem. Poniżej klasztoru, nad wodą - wspaniały widok na Trzy Korony.
Ruszamy Drogą Pienińską przez Przełom Dunajca - pojedziemy nim przez najbliższe 7 km. Kilkusetmetrowe skalne ściany, w których wody Dunajca wyrzeźbiły ten wspaniały wąwóz, pokazują potęgę sił przyrody. Wiele z tutejszych roślin spotkać można również w Tatrach - ich nasiona zawędrowały tutaj z rzeką.
Po dotarciu do drogi asfaltowej skręcamy w prawo, w górę doliny Leśnickiego Potoku, zamkniętej między wysokimi skalnymi ścianami. Docieramy do ukrytej pośród pienińskich ścian wsi Leśnica. Ta  założona jeszcze w XIII wieku wieś aż do XIX wieku ze światem połączona była tylko wąskimi pieszymi ścieżkami, co pozwoliło przetrwać zwyczajom, stylowi  budownictwa i folklorowi.
Z Leśnicy jedziemy stale do góry drogą, która w 1967 r. połączyła ją z resztą Słowacji. Raz po raz, łapiąc oddech, warto spojrzeć w dół doliny na skaliste góry piętrzące się za Dunajcem. Ostatnia część podjazdu może niektórych zmusić do prowadzenia roweru, jednak to, co nas czeka wynagradza w pełni trudy podjazdu.
Wspaniała  panorama z Przełęczy pod Tokarnią z pewnością zatrzyma nas na dłuższą chwilę. U naszych stóp głęboka dolina potoku Lipnik, za nią wzgórza Magury Spiskiej, a w tle piętrzące się Tatry. Przed ruszeniem w dół warto sprawdzić hamulce i ubrać okulary. Zjazd do Wielkiego Lipnika, pośród tarasowych pól, mieszanki łąk, skał i pól  ależy do najwspanialszych zjazdów w Pieninach, przypomina nieco zjazd z Przełęczy Osice do Sromowiec.
Zjeżdżamy do Wielkiego Lipnika, skręcamy w prawo, w dół i kontynuujemy zjazd, już łagodniejszy, dnem doliny. Docieramy do Haligowiec, które zachwycają przede wszystkim widokami na strome ściany Haligowskich Skał, obecnie ścisłego rezerwatu w obrębie Pienińskiego Parku Narodowego. Gdzieś tam wśród tych skalnych ścian znajdowały się zamieszkałe przysiółki, jak Ďura czy  Jezovka, po których zostały obecnie tylko zagubione wśród łąk zdziczałe jabłonki czy czereśnie.
Z Haligowiec jedziemy nadal w dół doliny, docierając do Śmierdzonki. Nazwa nieprzypadkowa, pochodzi od tutejszych źródeł siarczanowych o specyficznym zapachu. Stare zniszczone w czasie wojny uzdrowisko zostało przed kilku laty ponownie otwarte. Ze Śmierdzonki już tylko chwila dzieli nas od Czerwonego Klasztoru (wszak korzystne działanie wód wykorzystywali już mnisi), a stąd tylko przez  kładkę i jesteśmy z powrotem w Sromowcach. 
 
Read the description of the route:

SROMOWCE NIŻNEČervený kláštor Dunajec Gorge Lesnica – Lesnické sedlo panorama – Veľký Lipník – Haligovce rock walls SROMOWCE NIŻNE


The natural beauty of the Dunajec Gorge is not everything to see. The trip leads through this magnificent rocky gorge, but further on we also discover the peaceful village of Lesnica, and after it... a sea of greenery and a difficult climb to the Lesnické sedlo pass, for delicious views of the Pieniny and Tatra Mountains. The long descent through Haligovce is an impressive lesson in the geology of the Pieniny Mountains. The trip is moderately difficult, with one difficult uphill stretch, but not requiring much experience, allowing you to get to know the gentler, Slovak side of the Pieniny Mountains.


The trip starts in Sromowce Niżne. Over the foot and bike bridge over the Dunajec River, which was built in 2006, we go to the Slovak side and turn left.
We come to the historical Červený kláštor. For centuries it was the religious centre, but also the scientific and cultural centre of the area. It was from here, according to legends, that brother Cyprian set off on his bold voyages to Lake Morskie Oko (Eye of the Sea). Below the monastery, by the water, hides a wonderful view of the Trzy Korony Peak.

We go along the Pieniny Road through the Dunajec Gorge – riding along it for the next 7 km. Several hundred metres long rock walls between which the waters of the Dunajec Gorge have carved this magnificent gorge, show the power of nature. Many of the local plants can also be found in the Tatra Mountains – their seeds have travelled here with the river.

After reaching the asphalt road, we turn right, up Lesnický potok closed between high rock walls. We reach the village of Lesnica, hidden among the Pieniny walls. This village, founded in the 13thcentury was, until the 19th century, only connected to the world by narrow footpaths, which allowed its customs, the style of construction and folklore to survive.

From Lesnica, we constantly ascend the road that connected it with the rest of Slovakia in 1967. Again and again, catching our breath, we look down the valley at the rocky mountains piling up by the Dunajec River. The last part of the uphill stretch may force some people to walk with their bikes, but what awaits us is fully worth the effort.

The magnificent panorama from Lesnické sedlo pass will certainly enthral us for a long time. At our feet the deep valley of the Lipnik Stream, behind it the hills of Spišská Magura and in the background the Tatra Mountains are piling up. Before going down, it is worth checking the brakes and putting on glasses. The downhill stretch to Veľký Lipník, among terraced fields, a mixture of meadows, rocks and fields is one of the most wonderful slopes in the Pieniny Mountains, and it somewhat resembles the downhill ride from the Osice Pass to Sromowce.

We go down to Veľký Lipník, turn right and continue downhill, already less steeply, along the bottom of the valley. We come to Haligovce which is impressive, above all, with its views of the steep walls of Haligovske skalýRocks, currently a strict reserve within the Pieniny National Park. Somewhere among these rock walls there were inhabited hamlets such as Ďura or Jezovka, but now only wild apple and cherry trees remain, lost among the meadows.

From Haligovce, we continue to go down the valley, arriving at Smerdžonka(which, translated, is a ‘smelly place’). The name is not accidental, deriving from the local sulphate springs with a specific smell. The old spa, destroyed during the war, was reopened a few years ago. From Smerdžonka, we are only a moment away from Červený kláštor (after all, the beneficial effects of the waters were already exploited by the monks), and thence only across the footbridge and we are back in Sromowce.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^