O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

SK.05 PRZEZ POLA I LASY / THROUGH FIELDS AND FORESTS

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

SZCZYRBSKIE JEZIORO - Szczyrba - Szuniawa polne krajobrazy - Łuczywna - Dolina Łopuszna lasy - Spiska Cieplica – Poprad starówka - POPRAD-TATRY


Niemal 1000 metrów sumy zjazdów oznacza, że prawie 1/4 trasy spędzimy w ogóle się nie wysilając! Trasa przebiega przez interesujące pogranicze liptowsko-spiskie, wiodąc od podtatrzańskiego Szczyrbskiego Jeziora poprzez rozległe pola do zacisznej leśnej Doliny Łopusznej i dalej w dół, gdzie brzegiem rzeki Poprad docieramy do zabytkowej starówki najważniejszego miasta słowackiego Podtatrza.


Wycieczka zaczyna się na stacji kolejowej Štrbské pleso; auto parkujemy tutaj bądź w Popradzie, skąd można łatwo i wygodnie dotrzeć tu pociągiem TEŽ. Na początku warto podjechać nad samo Szczyrbskie Jezioro, położone wspaniale wśród lasów, w cieniu tatrzańskich szczytów. Przed kolejną, zjazdową częścią, lepiej ubrać się nieco cieplej.

Z podtatrzańskiego letniska puszczamy się w dół, ul. T. Szeniványho, XIX-wiecznego założyciela uzdrowiska, a dalej kolejno drogą 537 w kierunku Podbańskiego i po kilkuset metrach w lewo, 538 do Tatrzańskiej Szczyrby (Tatranská Štrba); na zakręcie piękne widoki na Kotlinę Popradzką i Niżne Tatry.

Przed nami 11 km nieprzerwanego zjazdu z poziomu ponad 1300 do 830 m npm. Wśród zmieniającego się leśno-polnego, nieustannie widokowego krajobrazu przemykamy przez Tatrzańską Szczyrbę, za nią przecinamy drogę 18 i 2 km dalej docieramy do wjazdu na autostradę. Odbijamy w prawo i wysilając wreszcie nogi, przejeżdżamy pod wiaduktem D1, kierując się w drogę na Szczyrbę.

W centrum wsi, zostawiając po prawej kościół, skręcamy w lewo, do Szuniawy, odbijając następnie z ul. Hlavnej w prawo (ul. Šuňavská).

Przed nami długa śródpolna prosta. Warto co najmniej raz się zatrzymać, by podziwiać wspaniałą panoramę Tatr za naszymi plecami.

Przejeżdżamy wieś z góry na dół (de facto dwie wsie - Niżna i Wyżna Szuniawa, które z czasem zrosły się w jeden organizm), pozostając stale na głównej drodze, która przechodzi w ul. Spišską, a ta kieruje nas z powrotem w stronę Tatr; te widoczne są teraz przed nami w oddali.

Jedziemy zrazu wśród pól, a później przez przyjemny las (nazwa Szuniawy ma pochodzić bądź to od szumu lasu, bądź z niemieckiego Schönau, oznaczającego piękny las), łagodnie zjeżdżając do końca drogi, aż do skrzyżowania za mostem, na którym skręcamy w prawo, by kontynuować łagodny zjazd.

Przejeżdżamy prosto przez Łuczywną (Lučivná), mijając w centrum zabytkowy pałac, docierając do trasy 18. Z braku alternatyw skręcamy w nią w prawo i trzymamy się jej przez najbliższy 1 km.

Na pierwszym skrzyżowaniu w Świcie odbijamy w prawo, by zostawić po lewej zakłady przemysłowe, kierując się nad rzekę Poprad płynącą u stóp zalesionych wzgórz Baby. Zaraz za mostem zaczyna się po lewej ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki, my jednak kontynuujemy dalej prosto w stronę Doliny Łopusznej.

Skręcamy w drugą asfaltową drogę po lewej (2 km od mostu), mijając po chwili kompleks narciarski i hotel.

Około 100 m dalej wybieramy wariant w lewo, by po kolejnych 100 m skręcić niemal 180o w lewo, stale trzymając się dobrego asfaltu.

Droga wiedzie teraz bystro przez gęsty, zaciszny las, po 1,5 km wyprowadzając nas na leśną przełęcz obok przyjemnego MOR-u i oryginalnego dendrofonu. Warto przystanąć i nacieszyć uszy leśną muzyką. Dalej czeka nas szybki zjazd, który za lasem, za dwoma zakosami wyprowadza nas w Spiskiej Cieplicy, wsi założonej jeszcze w XIII w. przez cystersów.

W Cieplicy kontynuujemy drogą główną, docierając ostatecznie do mostu nad rzeką Poprad. Nie przekraczamy go, ale skręcamy przed nim w prawo, by nadrzeczną ścieżką rowerowądotrzeć do ronda w centrum miasta. Na nim przekraczamy rzekę i jej lewym brzegiem, wśród drzew docieramy do skrzyżowania z ul. 1. mája i mostu, którym skręcamy w prawo i dalej, po przejściu głównej ulicy, deptakiem docieramy do popradzkiego rynku. Z niego wracamy ul. 1 mája i dalej prosto, aż do dworca kolejowego.

 
Read the description of the route:

ŠTRBSKÉ PLESO – Štrba – Šuňava field landscapes Lučivná – Lopušná dolina forests – Spišská Teplica – Poprad old town POPRAD-TATRAS


Nearly 1000 meters of total downhill stretches means that we will spend almost ¼ of the route without any effort at all! The route runs through the interesting Liptov-Spišské borderland, leading from Štrbské Pleso in the Tatra Foothills through extensive fields to the secluded forest Lopušnádolina and further down the river bank of the Poprad River to the historic centre of the most important town of the Slovak Tatra Foothills.


The trip starts at the Štrbské pleso railway station; we park the car here or in Poprad, from where we can easily and conveniently get here by a TEŽ train. At the beginning it is worthwhile going up to Lake Štrbské plesowhich is wonderfully situated among forests, in the shadow of the Tatra peaks. Before the next downhill part, it is better to dress a little warmer.

From the Tatra Foothill resort we go down, along the street named after Szeniványho, the 19thcentury founder of the resort, and then on along the 537 road in the direction of Podbanské and, after a few hundred meters to the left, along the 538 to Tatranská Štrba. At the bend there are beautiful views of the Poprad Basin and theNízke Tatry (Low Tatras).

We have 11 km of uninterrupted descent from over 1300 m to 830 m above sea level. Among the changing forest and field landscape, which is constantly shifting, we pass through Tatranská Štrba, cross the 18 road and 2 km further we reach the entrance to the motorway. We go right and, at last, we make some more effort to ride under the D1 viaduct, heading for Štrba.

In the centre of the village, leaving the church on the right, we turn left to Šuňava, then right from Hlavna Street (Šuňavská Street).

There's a long straight stretch amongst fields. It is worth stopping at least once to admire the magnificent panorama of the Tatra Mountains behind our backs.

We pass the village from top to bottom (in fact, two villages - Nizna Šuňava and Vyšná Šuňava, which have grown into one organism over time), constantly keeping on the main road, which passes into Spišska Street, and this one directs us back to the Tatra Mountains. These are now visible in the distance before us.

We go at first among fields and then through a pleasant forest (the name Šuňava is supposed to come either from the noise of the forest or from the German Schönau, meaning beautiful forest), gently descending to the end of the road until we reach the crossroads after the bridge, where we turn right to continue the gentle descent.

We cross Lučivná, passing a historic palace in the centre, reaching route 18. For lack of alternatives, we turn right on to it and stay on it for the next 1 km.

At the first junction in Svit we turn right to leave the industrial plants on the left, heading for the Poprad River flowing at the foot of the wooded hills of Baba. Just after the bridge, a bicycle path along the river begins on the left, but we continue straight ahead towards Lopušná dolina.

We turn into the second asphalt road on the left (2 km from the bridge), passing a ski resort and hotel after a while. About 100 m further we choose the road to the left, and after another 100 m we turn almost 180º to the left, constantly holding onto good asphalt.

The road now leads us quickly down through a thick, quiet forest, taking us, after 1.5 km, to a forest pass next to a pleasant resting place and an original dendrophone (a wooden, tubular ‘hanging xylophone’. It is worth stopping and enjoying the forest music. A fast ride downhill lies ahead, and after the forest, after two bends, brings to us Spišská Teplica, a village founded back in the 13thcentury by Cistercians.

In Teplica, we continue along the main road, finally reaching the bridge over the Poprad River. We do not go over it but turn left before it to reach the roundabout in the town centre along a riverside cycling trail. There, we cross the river and, along its left bank, amongst trees, we reach the junction with 1. mája Street and the bridge on which we turn right and then, having crossed the main street, we reach the town’s market square along the promenade, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:

SK.05

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^