O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

08.SPD ŚLADAMI DAWNEJ KOLEI DO TRZCIANY / FOLLOWING THE SLOVAK RAIL TRAIL TO TRSTENÁ

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download

Przeczytaj opis trasy:

CHOCHOŁÓW- drewniana zabudowa - granica PL/SK – Szlak wokół Tatr do Lieska widoki, zabytki techniki kolejowej – Liesek punkt widokowy - starówka w Trzcianie - powrót po Szlaku - Sucha Góra – CHOCHOŁÓW


Niniejsza wycieczka to przede wszystkim spotkanie z przyrodą. Dwa punkty skrajne trasy to Chochołów, słynny swoją drewnianą zabudową oraz Trzciana (Trstena), miasteczko warte krótkiego spaceru. Reszta, a właściwie lwia część, to uczta dla zmysłów: rozległe łąki i pola, lasy i potoki, śpiew ptaków i cisza… ten zakątek Orawy zachwyca swoją dzikością, na wielu odcinkach krajobraz nie jest zakłócony żadną zabudową - tylko Szlak wokół Tatr, przyroda i my.


Wycieczkę zaczynamy w Chochołowienieopodal kamienistego brzegu rzeki Czarny Dunajec (dobre miejsce na odpoczynek na końcu wycieczki). Drogą dojazdową dostajemy się do głównej trasy Szlaku wokół Tatr, na który włączamy się obok charakterystycznej kapliczki.

Szlak wiedzie tutaj po nasypie dawnej linii kolejowej Nowy Targ - Trzciana. Łagodnie się wznosząc, pokonujemy jej ostatni zakos przed granicą polsko-słowacką. Odległe od nas o zaledwie kilkadziesiąt metrów torfowiska, są niemal niewidoczne za młodymi drzewami.

Docieramy do granicy polsko-słowackiej. Jej powstanie po I wojnie światowej rozpoczęło powolny proces degradacji linii kolejowej, aż do jej likwidacji po obu stronach granicy kilkadziesiąt lat później. 400 m dalej przejeżdżamy obok ruin

dawnej stacji w Suchej Górze, czekającej na swoje drugie życie. Niezauważalnie przejechaliśmy również z Podhala - zlewiska Bałtyku na Orawę, będącą zlewiskiem Morza Czarnego. Szlak od tej pory opada, pozwalając nam w pełni delektować się wyjątkowymi krajobrazami rolniczo-leśnej Orawy.

Jadąc równolegle do Czerwonego Potoku (Červený Potok) pokonujemy go ostatecznie efektownym mostem, preludium do kolejnego, jeszcze wyższego mostu na potoku Jeleśnia - tak dawniej nazywała się również dzisiejsza Głodówka. (Mniej więcej w połowie drogi między tymi mostami, obok wiaty na zakręcie nad skarpą odchodzi leśna droga, która po kilkuset metrach dociera do granicy i dalej jako dobra droga szutrowa prowadzi przez 5,5 km aż do Chyżnego). Wsie pozostały gdzieś za łąkami i polami, my delektujemy się przyrodą z Babią Górą i Tatrami na horyzoncie.

Za mostem nad Jeleśną Szlak ponownie się wznosi, zostawiając po lewej sosnowy las Háje. Za nim coraz bardziej otwiera się panorama na południe, w stronę doliny Orawicy i Tatr Zachodnich. Łagodnymi zakosami docieramy do górnych krańców wsi Liesek. Przejeżdżamy obok dawnej stacji kolejowej, dziś meteorologicznej. Docieramy do widokowej kapliczki Za Borem, z wygodną wiatą, źródełkiem oraz toaletą (wychodek). Miejscem wzorowo opiekują się mieszkańcy wsi.

Za Lieskiem, stale zjeżdżając podążamy dalej i dalej, widoki na zachódsięgają aż po pasmo Wielkiego Chocza i Małej Fatry. Przejazd pod wiaduktem nowej drogi Trzciana - granica zwiastuje nieodległe już miasto. Szlak zjeżdża z nasypu i prowadzi nas teraz brzegiem Orawicy, wyprowadzając praktycznie w samym centrum miasta. Warto nawiedzić dwa zabytkowe kościoły - pw. św. Marcina (charakterystyczna wieża) oraz franciszkański kościół pw. św. Jerzego, już na trzciańskim rynku.

Zawracamy i jedziemy po własnych śladach aż do ruin stacji w Suchej Górze, przed którą odbijamy w prawo, w chwilowo szutrową, a dalej już asfaltową drogę prowadzącą aż do centrum wsi. Stamtąd główną drogą kierujemy się do granicy (1 km ruchliwej trasy, przed dawnym przejściem granicznym sklepy, można płacić w PLN), po stronie polskiej możemy jechać chodnikiem, ale po 500 m odbijamy w lewo, obok ruin skoczni, by lokalną drogą wrócić do mostu na Czarnym Dunajcu i miejsca, gdzie zaczęliśmy wycieczkę. Płaski brzeg rzeki zachęca do chwili relaksu nad wodą.

 
Read the description of the route:

CHOCHOŁÓW wooden buildings – PL/SK state border –Route Around the Tatras to Liesek views, monuments of railway technology– Liesek vantage point – old town in Trstená – back on the Route – Sucha Góra –CHOCHOŁÓW


This trip is primarily an encounter with nature. The two extreme points of the route are Chochołów, famous for its wooden buildings, and Trstená, a town worth a short walk around. The rest, or rather the lion's share, is a feast for the senses: vast meadows and fields, forests and streams, bird song and peace... This corner of Orava delights us with its wildness, in many sections the landscape is not disturbed by any buildings – only the Route Around the Tatras, nature and us.


We start the trip in Chochołów near the rocky banks of the Czarny Dunajec River (a good place to rest at the end of the trip). By the access road we go to the main trail of the Route Around the Tatras which we join next to the characterful shrine.

The Route leads here along the embankment of the former Nowy Targ - Trstená railway line. Gently ascending, we go along its final bend before the Polish-Slovak border. The peat bogs, only a few dozen metres away from us, are almost invisible behind the young trees.

We reach the Polish-Slovak border. Its establishment after World War I started a slow process of degradation of the railway line, until it fell into disuse on both sides of the border a few dozen years later. 400 m farther we drive past the ruins of the former station in Sucha Góra, awaiting its second life. We also pass unaware from Podhale – the Baltic Sea basin – to Orava, which is part of the Black Sea catchment area. From now on, the Route descends, allowing us to fully enjoy the unique landscapes of the agricultural and forest Orava.

Riding along the Červený Potok stream, we finally cross it over an impressive bridge, a prelude to the next, even higher bridge on the Jeleśnia stream, which is what today's Głodówka used to be called. (More or less half way between these bridges, next to a forest canopied roof on a bend over the slope, there is a road which, after a few hundred meters, reaches the border and farther on, as a good gravel road, leads for 5.5 km to Chyżne). The villages stand somewhere behind the meadows and fields and we enjoy nature with the Babia Góra Peak and the Tatras on the horizon.

After the bridge over the Jelesná River, the Route rises again, leaving the Háje pine forest on the left. After it, the panorama to the south, towards the Oravica Valley and the Western Tatras, opens up more and more. In gentle bends, we reach the upper edges of the village of Liesek. We pass the former railway halt, which, nowadays, is a weather station. We arrive at the scenic Za Borem Shrine, with a comfortable canopied roof, a spring and an outdoor toilet.The place is perfectly maintained by the villagers.

After Liesek, riding down all the time, we go on and on and the views to the west reach out to the Veľký Choč and Malá Fatra mountain ranges. The passage under the viaduct of the new road Trstená – state border – heralds the town which is not very far away now. The Route leaves the embankment and now leads us along the Oravica riverbank, practically to the very centre of the town. It is worth visiting two historic churches – St. Martin's (with a tower) and the Franciscan Church of St. George, on the market square in Trstená.

We turn and retrace our tracks to the ruins of the station in Suchá Hora, before which we turn right, on to a gravel road for a while, and then an asphalt surface leading to the village centre. From there, the main road leads us to the state border (1 km of a busy route, in front of the former border crossing, shops where payments in Polish zloty are accepted), On the Polish side we can take the pavement, but after 500 m we turn left, next to the ruins of a ski jump, to return, along a local road, back to the bridge over the Czarny Dunajec River and the place where we started the trip. The flat river bank encourages you to relax for a moment by the water.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^