O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

25.SPD COŚ NA ZĄB / BECAUSE CLIMBING IS BEST

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
  
Przeczytaj opis trasy:

SZAFLARY- Maruszyna - Gancarze- Bachledówka– Brzuchacze - Ratułów - Mulice - Szlak wokół Tatr Szeligowski Wierch – Gruszków Wierch - Nowe Bystre - Ząb - Bustryk - Biały Dunajec – Leszczyny - Bańska Wyżna – SZAFLARY


Trasa dla osób alergicznie reagujących na płaskie drogi. Jest serią stromych, trudnych podjazdów i szybkich zjazdów. Wiedzie malowniczymi i mało uczęszczanymi drogami między Białym Dunajcem a północnymi odnogami Pasma Gubałowskiego. Jeśli masz ochotę zmierzyć się z rowerowym Podtatrzem w prawdziwie ciężkim wydaniu, ta trasa jest dla Ciebie.


Wycieczkę rozpoczynamy na szaflarskim rynku. Pierwsze kilometry trasy pozwolą nam się rozgrzać przed dalszą, trudną jej częścią. Ruszamy ul. Suskiego w stronę Nowego Targu. Po chwili (150 m) mijamy sklep samoobsługowy, wjeżdżamy w ścieżkę zostawiając jego płot po lewej ręce. Ścieżka prowadzi nas na kładkę nad Białym Dunajcem. Po zejściu z niej udajemy się w prawo, by po chwili natknąć się na ścieżkę rowerową, w którą skręcamy (w lewo). Ona doprowadza nas aż do Zakopianki. Przechodzimy przez nią i kontynuujemy prosto ul. Orkana w stronę Maruszyny.

Jedziemy prosto ul. Jana Pawła II przez kolejne 3 km. Okolice Maruszyny położone są na skałach pienińskich, stąd i podjazd jest znaczny. Docieramy w okolice kościoła. Droga wiedzie grzbietem, więc widoki zarówno na północ, jak i południe są interesujące.

Kontynuujemy drogą główną, która zmienia teraz kierunek na południowy, jedziemy przez malowniczo położony grzbiet Gancarzy, wpierw w dół, później coraz bardziej pod górkę aż do szczytu wzniesienia na przysiółku Budze.

Stąd dalej na południe, chwilowo główną trasą, by zaraz odbić w prawo na Bachledówkę (kościół, widoki). Spod kościoła niezmiennie na południe, wjeżdżamy na drogę główną, by niemal od razu odbić na Szczurówki. Szybki zjazd sprowadza nas do Ratułowa Górnego; kontynuujemy w dół doliny.

Po 1,5 km, po minięciu lasku po lewej ręce, napotykamy drogowskaz Do Muliców - skręcamy w lewo w dół, a po chwili wspinamy się zboczem głębokiego zalesionego żlebu aż do przysiółka i dalej, aż na grzbiet. Tutaj otwierają się rozległe widoki, z Tatrami i Babią Górą. Kontynuujemy za znakami Szlaku wokół Tatr w stronę Gubałówki, mijając po prawej pojedyncze zabudowania Cichego-Zoków.

Szlak wiedzie niezmiernie krajobrazowym grzbietem Szeligowskiego i Gruszków Wierchu. Po 4,5 km od skrzyżowania na Zokach, po minięciu pierwszych zabudowań docieramy do skrzyżowania z drogą do Nowego Bystrego, przez przysiółek Kule. Skręcamy w nią; przed nami stromy zjazd.

Zjeżdżamy aż do drogi głównej, w którą skręcamy ostro w prawo, by po chwili wspinać się do Zębu. Na głównym skrzyżowaniu we wsi wybieramy drogę w lewo, na północ.

Kontynuujemy aż do Bustryka, gdzie skręcamy w prawo, jadąc następnie widokową odnogą grzbietu; po naszej prawej widoczny gęsty Las Pod Bustryk. U końca zabudowań droga wiedzie w prawo, by następnie długim stromym trawersem sprowadzić nas aż do Białego Dunajca.

Drogą główną (Zakopianką) przejeżdżamy nad rzeką i od razu odbijamy w lewo, od teraz jadąc na północ za znakami Velo Dunajec. Ze szlaku odbijamy po 1 km, by widoczną z drogi kładką pieszą wrócić na lewy brzeg Białego Dunajca. Ul. Jana Pawła II kontynuujemy na północ, za kościołem skręcamy w lewo, po chwili przecinamy Zakopiankę i tory kolejowe. Jedziemy ul. Za Torem, a przed nami ostatni już dzisiaj podjazd - na Leszczyny.

Droga jest niemiłosiernie stroma, szczególnie w swojej pierwszej części, potem podjazd nieco łagodnieje. Po osiągnięciu grzbietu podziwiać możemy wspaniałą panoramę Tatrzamkniętych w bramie ramion Pasma Gubałowskiego i Gliczarowskiego. Wśród zabudowań docieramy do drogi głównej, kierujemy się nią na północ. W Bańskiej Wyżnej odbijamy w lewo zaraz przed zespołem szkół, w ul. Pitoniówka. Stromy i kręty zjazd sprowadza nas z powrotem do drogi głównej, którą kontynuujemy do Bańskiej Niżnej i Szaflar, po drodze pokonując jeszcze mały, acz nieprzyjemny podjazd pod charakterystycznym szczytem Ranisbergu. Od skrzyżowania pod tą górą wracamy trasą jak na początku wycieczki na Szaflarski rynek.

 
Read the description of the route:

SZAFLARY – Maruszyna – Gancarze Bachledówka – Brzuchacze – Ratułów – Mulice – Route Around the Tatras Szeligowski Wierch Mountain – Gruszków Wierch – Nowe Bystre – Ząb – Bustryk – Biały Dunajec – Leszczyny – Bańska Wyżna – SZAFLARY


A route for those who are allergic to flat roads. It is a series of steep, uphill stretches and fast descents. It leads along picturesque and little-frequented roads between Biały Dunajec and the northern branches of the Gubałowskie Range. If you feel like facing the Tatra Foothills for cyclists in a really challenging way, this route is for you
.


We start the trip on the market square in Szaflary the first kilometres of which will allow us to warm up before the further, more difficult part of it. We start on Suskiego Street towards Nowy Targ. After a while (150 m) we pass a self-service shop and enter the Route Around the Tatrasleaving its fence on our left. The path leads us to the footbridge over the Biały Dunajec River. After descending from this bridge, we head right and in a while come across a bicycle path on to which we turn (left). It leads us to the Zakopianka road. We cross it and continue straight on Orkana Street towards Maruszyna.

We go straight along Jana Pawła II Street for another 3 km. The surroundings of Maruszyna are located on the Pieniny rocks, hence the uphill stretch is significant. We approach the church. The road leads along a ridge, so the viewsboth to the north and south are interesting.

We continue along the main road which now changes its direction to the south, we ride along the scenic Gancarzyridge, first downhill and then more and more uphill until the top in the hamlet of Budze.

From here, we go further southwards on the main road to immediately turn right to Bachledówka (church, views). From the church, invariably to the south, we enter the main road to almost immediately turn right to Szczurówki. A quick descent brings us to Ratułów Górny; we continue down the valley.

After 1.5 km, and after having passed a little forest on the left, we see the signpost ‘Do Muliców’ – we turn left downhill, and after a while we climb up the slope of a deep forested gully until we reach the hamlet, and further on until we reach a ridge. Here the vast views open up, with the Tatras and the Babia Góra Peak. We follow the signs of the Route Around the Tatras towards the Gubałówka Mountain, passing on the right scattered buildings of Ciche-Zoki.

The Route leads us along an exceptionally scenic ridge of the Szeligowski and the Gruszków Wierch Mountains. After 4.5 km from the crossroads in Zoki and after passing the first buildings, we reach the junction with the road to Nowe Bystre, through the hamlet of Kule. We turn into it and in front of us there is a steep descent.

We go all the way down to the main road, where we turn right sharply to go up to Ząb. At the main crossroads in the village we choose the road to the left, to the north.

We continue as far as Bustryk, where we turn right, riding then along a scenic branch of the ridge; on our right we see the dense Las pod Bustryk forest. At the end of the buildings, the road leads to the right to take us down to Biały Dunajec on a long steep traverse.

On the main road (Zakopianka), we cross the river and immediately turn left, from now on going northwards following the signs of Velo Dunajec. From the route, we turn off after 1 km to return to the left bank of the Biały Dunajec River, visible from the road, by a footbridge. We continue north on Jana Pawła II Street, turn left after the church, after a while we cross Zakopianka and the railway tracks. We go along Za Torem Street, and the last uphill stretch before us today – to Leszczyny.

The road is mercilessly steep, especially in its first part, then the uphill stretch is a little easier. After reaching the ridge we can admire the magnificent panorama of the Tatra Mountainsenclosed within theGubałowskie and Gliczarowski Ranges. Among buildings, we reach the main road and head north. In Bańska Wyżna, we turn left just before a school complex, in Pitoniówka Street. A steep and winding descent brings us back to the main road, along which we continue to Bańska Niżna and Szaflary, covering on the way a small but unpleasant uphill stretch under the characteristic peak of Ranisberg. From the crossroads under this mountain we return along the route as if at the beginning of the trip to the market square in Szaflary.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^